Aktualności

 Patron szkloły

  Dyrekcja

  Nauczyciele

 Dokumenty szkoły

 

 Kontakt

 Galeria

 Uczniowie

 Plany lekcji

 Kalendarz szkolny

 SKKT PTTK Nr3

 chemia

 Zajęcia pozalekcyjne

 Sport

 Samorząd Szkolny

 Szkolne Koło Caritas

 Dzieje Zaczernia

 Historia Szkoły

 Klub Europejski

 Język polski

 Język angielski

Google

Nakarm głodne dziecko - wejdŸ na stronę www.Pajacyk.pl

Dziecko w sieci

 

Kolarska Odznaka Turystyczna

 

KOT-PTTK, ustanowiona w 1952 roku, można zdobywać, począwszy od 10 roku życia, na wycieczkach zbiorowych lub indywidualnych, zaliczając za każdy dzień jazdy rowerem 10 pkt, a przy wycieczkach wielodniowych - za każdy dzień 15 pkt. Dodatkowe punkty uzyskuje się za udział w określonych imprezach oraz za zwiedzanie. Odznaka ma pięć stopni

Stopień KOT

Liczba pkt.

Warunki ogólne

brązowy

100

punkty za udział w imprezach turystyczno-kolarskich nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące

srebrny

400

punkty za udział w imprezach turystyczno-kolarskich nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące

złoty

800

zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać poza województwem, które zamieszkuje ubiegający się o odznakę

duży srebrny

1.200

punkty za wycieczki i zwiedzanie, odbycie 2 wycieczek sześciodniowych, zwiedzenie 3 parków narodowych i 15 obiektów krajoznawczych

duży złoty

1.500

zwiedzenie 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych

Za Wytrwałość

-

może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) uzyskał minimum 100 punktów w każdym roku.

 

I. Zasady ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze ustanawia kolarską Odznakę Turystyczną zwaną w skrócie KOT.

§ 2

Celem ustanowienia KOT jest zachęcenie do poznawania piękna kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3

KOT może zdobywać turysta, po ukończeniu 10 roku życia.

§ 4

Wszystkie ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinny czuwać nad rzetelnością zdobywania KOT i jej odpowiednią rangą.

Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK może w drodze uchwały pozbawić turystę prawa posiadania KOT za popełnienie czynów nie licujących z godnością obywatela RP, za gwałcenie zwyczajów turystycznych lub działania na szkodę PTTK.

§ 5

Wzór KOT ustala Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

§ 6

KOT posiada sześć stopni: brązowy, srebrny, złoty, duży srebrny, duży złoty i za wytrwałość.

KOT w poszczególnych stopniach przyznaje się kolejno, rozpoczynając od stopnia brązowego.

§ 7

O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że odbył wymagana ilość wycieczek kolarskich i pokonywał trasy zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym.

Dowodem odbycia wycieczek jest "Książeczka Wycieczek Kolarskich" wypełniona przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV.

Szczególne warunki do spełnienia, od których jest uzależnione przyznanie KOT, określone są w tabeli niniejszego regulaminu.

Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej ZG w wyjątkowych przypadkach może w drodze uchwały przyznać zasłużonemu działaczowi turystyki kolarskiej odznakę z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

III. Zasady punktacji

A. Punktacja podstawowa

  • za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych 10 pkt

  • za każdy dzień wędrówek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) 15 pkt

B. Punktacja dodatkowa

  • za udział w centralnej imprezie kolarskiej - dodatkowo ryczałt 30 pkt.
  • za zwiedzanie miasta, miejscowości, zabytków i pomników przyrody, po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego lub piśmiennego opisu zwiedzanych obiektów od 5 do 20% punktów przyznawanych zgodnie z przepisami § 8 pkt. 1 lit. Aa i Bb. Wysokość premii uzależniona jest od wartości krajoznawczej opisu

Wycieczki mogą być powtarzane tylko raz na dany stopień odznaki.

Przy zaliczaniu parków narodowych i zabytków o wartości międzynarodowej lub historycznej podanych w załączniku do niniejszego regulaminu - należy dokonać osobnego wpisu w książeczce wycieczek kolarskich, wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez wpisu punktów. W przypadku niemożności uzyskania pieczątki zwiedzanego obiektu, potwierdzenia dokonuje przodownik turystyki kolarskiej. Udokumentowanie zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia zainteresowanej osoby z rowerem na tle zwiedzanego obiektu.

Poczynając od srebrnej KOT dopuszcza się zaliczenie punktów na wycieczkach zagranicznych. przy czym na mały srebrny i mały złoty KOT liczba uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji.

W przypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka będzie uwzględniona przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.

Punkty do odznaki "Za wytrwałość" zdobywa się począwszy od daty ostatniej wycieczki zaliczonej do odznaki dużej złotej KOT.

§ 9

Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.

§ 10

Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu kolarskiego oraz kondycji turystów. Zawsze i w każdym przypadku należy mieć na uwadze kardynalną zasadę turystyki: na pierwszym miejscu na leży stawiać cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.

IV. Książeczka wycieczek kolarskich i tryb przyznawania KOT

§ 11

Turysta ubiegający się o KOT powinien prowadzić rejestr wycieczek w "Książeczce wycieczek kolarskich" według wzoru ustalonego przez prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

Każdy odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.

§ 12

Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:

Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału o ile nie maja wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.

Instytucje państwowe lub społeczne (terenowe ogniwa władz administracyjnych, urzędy pocztowe, placówki PTTK, placówki handlowe itp.). Do uznania ważności potwierdzenia wymagana jest pieczątka instytucji z nazwą miejscowości.

Na imprezach szkolnych dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i pieczątką szkoły organizującej imprezę.

Osoby prowadzące albumy fotograficzne swoich wycieczek mogą dla potwierdzenia przejazdu przedstawiać swoje zdjęcie z rowerem na tle nazwy miejscowości lub powszechnie znanego obiektu charakteryzującego daną miejscowość.

§ 13

Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają:

Regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej w zakresie weryfikacji wycieczek oraz przyznawania KOT w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,

Regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez KTKol. ZG PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad - stopniu dużym srebrnym,

Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK - w stopniu dużym złotym i "Za wytrwałość".

§ 14

Ubiegający się o KOT, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać "Książeczkę wycieczek kolarskich" do najbliższej terytorialnie komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.

Weryfikacja książeczek nastąpić powinna najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia książeczki. W tym terminie ubiegający się o odznakę powinien zostać powiadomiony o dokonaniu weryfikacji, uzyskać odpowiednią adnotację w "Książeczce wycieczek kolarskich", na podstawie której może zakupić odznakę w najbliższej placówce PTTK. Zweryfikowane "Książeczki wycieczek kolarskich" powinny być wręczane w sposób uroczysty.

Od decyzji odmawiającej o przyznanie KOT przysługuje odwołanie do Prezydium Komisji Turystyki kolarskiej ZG PTTK.

§ 15

Niniejszy regulamin, ważny od 1 stycznia 1976 r. wraz z wprowadzonymi zmianami w 1989, 1994, 1996 i 1998 roku obowiązuje od 1 stycznia 1999 roku.

 

 

 
Copyright 2006 Zespół Szkół w Zaczerniu