Aktualności

 Patron szkloły

  Dyrekcja

Nauczyciele

 Dokumenty szkoły

 

 Kontakt

 Galeria

 Uczniowie

 Plany lekcji

 Kalendarz szkolny

 SKKT PTTK Nr3

 Chemia

 Zajęcia pozalekcyjne

 Sport

 Samorząd szkolny

 Szkolne Koło Caritas

 Dzieje Zaczernia

 Historia Szkoły

Sukcesy uczniów

 Język polski

 Język angielski

 Rada Rodziców

Google

Nakarm głodne dziecko - wejdŸ na stronę www.Pajacyk.pl

Dziecko w sieci

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

PRZEWODNICZĄCY
Julia Sulej
Z - CA

Szymon Bielenda

Jonatan Dec

 

 

SKARBNIK
Patrycja Lipińska
SEKRETARZ
 
CZŁONKOWIE

Piotr Piliński

Kinga Rybak

Marcel Guzior

Piotr Chuchro

Marcin Gronek

Nikola Sobczyk

Aleksandra Szczepanik

Zuzanna Siewierska

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

GIMNAZJUM

 

PRZEWODNICZĄCY
Z - CA
II Z - CA
   

 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego ZS w Zaczerniu

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67 z 1996 r z późn. zmianami).

2. Statut Zespołu Szkół w Zaczerniu.

 

Rozdz. 1. Postanowienia ogólne.

 

1.W ZS w Zaczerniu działa SU Szkoły Podstawowej i Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Regulamin Samorządu SP i Gimnazjum nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4. Rada Samorządu SP i Gimnazjum wybierana jest przez społeczność uczniowską w wyborach demokratycznych.

 

Rozdz.2. Cele i zadania Samorządu.

 

1.Organizowanie imprez w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

2. Organizowanie apeli okolicznościowych.

3. Praca na rzecz środowiska.

4. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania.

5. Reprezentowanie interesów wszystkich uczniów.

Rozdz.3. Organy Samorządu Uczniowskiego.

1. Przewodniczący Samorządu.

2. Dwóch zastępców.

3. Skarbnik.

4. Czterech członków Rady SU.

 

Rozdz.3. Zasady wyboru Samorządu Uczniowskiego.

 

1. Rada wybierana jest w I połowie września każdego roku szkolnego.

2. Kandydaci zgłaszani są przez poszczególne klasy, w liczbie najwyżej po 3 osoby z każdej kl. III Gimnazjum i VI SP, po najwyżej 2 osoby z każdej klasy II Gimnazjum i V SP, i najwyżej po 1 osobie z każdej klasy IV SP i I Gimnazjum.

3. Co najmniej na tydzień przed terminem wyborów, na gazetce szkolnej wywieszana jest lista kandydatów do Rady Samorządu.

4. Na kartach do głosowania zaznaczamy znakiem X jednego kandydata.

5. Przewodniczącym rady zostaje kandydat z najwyższą liczbą głosów.

6. Kandydatami do Rady Samorządu zostają uczniowie wytypowani przez poszczególną klasę z co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.

 

Rozdz.4. Kompetencje Rady SU

 

- Reprezentuje SU wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

- Czuwa nad całokształtem prac SU i współpracą z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią.

- Pośredniczy pomiędzy nauczycielami a uczniami.

- Zwołuje zebrania Rady SU.

- SU Gimnazjum współpracuje z Radą SU Szkoły Podstawowej.

Fundusze SU pochodzą z:

- dochodów uzyskiwanych z organizowanych przez SU imprez i akcji

- ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, różne instytucje oraz osoby prywatne.

 

 
Copyright 2006-2016 Zespół Szkół w Zaczerniu